ūü¶č Tv√• j√§tte fina killar blev det.

E. Vitto Margenis 

U. Lindatorp's You and me Yasminda 

Väntar valpar  v 26 mellan 

Gw och Bönan 

E. √Ödran's King Of Everything"GW

U. Ådran's Creme de la Creme " Bönan